Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Αχαρνών

ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ

Εσωτερικός κανονισμός τμήματος ορειβασίας

Α. Γενικές δραστηριότητες τμήματος ορειβασίας

Στο τμήμα ορειβασίας ανήκουν όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες που αφορούν την πεζοπορία και την ορειβασία με ή χωρίς τη χρήση ειδικών – τεχνικών μέσων και εξοπλισμού.

Β. Ορισμοί

Β-1. Προγραμματισμένη δραστηριότητα:
Είναι η δραστηριότητα που έχει σχεδιαστεί και προγραμματιστεί επίσημα από το τμήμα ορειβασίας και στην οποία αναφέρονται κατ’ ελάχιστον τα βασικά και υποχρεωτικά χαρακτηριστικά της και ειδικότερα:
– η θέση
– η υψομετρική διαφορά
– οι συνολικές ώρες πορείας (κατά προσέγγιση)
– ο βαθμός δυσκολίας.
Σχετικά με τη διοργάνωση αυτή θα πρέπει να τηρείται επίσημη λίστα συμμετοχής στην γραμματεία του συλλόγου και να έχει αναρτηθεί σε ένα τουλάχιστον μέσο ενημέρωσης που ανήκει στον σύλλογο (στο περιοδικό ΚΟΡΦΕΣ ή στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου).

Β-2. Απλή πεζοπορία:
Αποτελεί την πιο απλή μορφή πεζοπορίας, διάρκειας μέχρι και τεσσάρων (4) ωρών. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον, αρκεί το έδαφος να είναι σε γενικές γραμμές ομαλό, δηλαδή χωρίς απότομες υψομετρικές εναλλαγές και εξάρσεις και υπό καιρικές συνθήκες βάσει των οποίων δεν θα διαμορφώνονται δυσκολίες βατότητας. Σχετικά με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την εμπειρία των συμμετεχόντων, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις. Σε αυτήν δύναται να συμμετέχει οποιοσδήποτε (πάντοτε κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρεια του αρχηγού), αρκεί να έχει στοιχειωδώς καλή φυσική κατάσταση και όχι ιδιαίτερα προβλήματα υγείας.

Β-3. Ορεινή πεζοπορία:
Αφορά πεζοπορική διαδρομή διαρκείας άνω των τεσσάρων (4) ωρών, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε ορεινό περιβάλλον (σε υψόμετρο δηλαδή που υπερβαίνει τα 500 μ.).
Η ομαλότητα του εδάφους δεν αποτελεί σχετικό κριτήριο και πραγματοποιείται υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (εξαιρουμένων των συνθηκών που πιθανόν θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια κάποιων ή όλων των συμμετεχόντων).
Για την ορεινή πεζοπορία υφίσταται ειδική διαβάθμιση δυσκολίας και απευθύνεται σε άτομα με πολύ καλή φυσική κατάσταση, κατάλληλο εξοπλισμό και εξοικείωση στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Β-4. Ανάβαση βαθμού δυσκολίας Α’:
Είναι η ανάβαση της οποίας η δυσκολία αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας – σπουδαιότητας:
1. υψομετρική διαφορά: από 0 μέχρι 800 μέτρα.
2. έδαφος: μονοπάτια καλής βατότητας ή ομαλές πλαγιές.
3. διάρκεια: μέχρι και πέντε (5) ώρες.
4. καιρικές συνθήκες: ομαλές και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαμορφώνουν καταστάσεις, των οποίων η αντιμετώπιση επηρεάζει τα ως άνω κριτήρια.

Β-5. Αναβάσεις βαθμού δυσκολίας Β’:
Είναι η ανάβαση της οποίας η δυσκολία αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας – σπουδαιότητας:
1. υψομετρική διαφορά: από 801 μέχρι 1.200 μέτρα.
2. έδαφος: εντός ή εκτός μονοπατιού, με ή χωρίς δυσκολίες βατότητας
3. διάρκεια: έως οκτώ (8) ώρες
4. καιρικές συνθήκες: ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα είναι «επικίνδυνες».
5. εξοπλισμός: δεν απαιτείται για οποιονδήποτε λόγο η χρήση ειδικού εξοπλισμού (κραμπόν – πιολέ)

Σημείωση: απαιτείται πολύ καλή φυσική κατάσταση του συμμετέχοντα και προηγούμενη εμπειρία.

Β-6. Αναβάσεις βαθμού δυσκολίας Γ’:
Είναι η ανάβαση της οποίας η δυσκολία αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας – σπουδαιότητας:
1α. υψομετρική διαφορά: από 1.201 και άνω.
1β. ανεξαρτήτως υψομετρικής διαφοράς, ως ανάβαση Γ’ βαθμού δυσκολίας αξιολογείται και η απαιτητική χειμερινή ανάβαση
2. έδαφος: δυσχέρειες βατότητας ή και τεχνικά περάσματα χαμηλού βαθμού δυσκολίας (σύμφωνα με την ισχύουσα κλίμακα διαβάθμισης).
3. εξοπλισμός: πολύ καλές γνώσεις του απαιτούμενου κατά περίπτωση εξοπλισμού και κυρίως στην χρήση χειμερινού εξοπλισμού (όλως ενδεικτικά αναφέρονται: κραμπόν, πιολέ, εξοπλισμός για ορειβατικό σκι κ.λ.π.).
4. διάρκεια: Άνω των οκτώ (8) ωρών
5. καιρικές συνθήκες: ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα είναι «επικίνδυνες».

Σημείωση: απαιτείται εξαιρετική φυσική κατάσταση του συμμετέχοντα και προηγούμενη εμπειρία.

Β-7. Αναβάσεις βαθμού δυσκολίας Δ’:
Είναι η ανάβαση της οποίας η δυσκολία αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας – σπουδαιότητας:
1. εξοπλισμός: πολύ καλές γνώσεις, κυρίως στην χρήση κραμπόν και πιολέ και εν γένει ορειβατικού ή και χειμερινού εξοπλισμού κατά περίπτωση.
2. εμπειρία: πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώσεις αναρρίχησης.
3. έδαφος: ανεξαρτήτως εδάφους ή κατάστασης εδάφους.
4. υψομετρική διαφορά: αδιάφορο

Σημείωση: ανάβαση με αμιγώς αναρριχητικά σημεία.

Β-8. Διάσχιση:
Είναι το είδος της δραστηριότητας που η αφετηρία είναι διαφορετική από τον τερματισμό. Κατά κανόνα απαιτεί περισσότερη αυτογνωσία σε σχέση με τις δυνατότητες των συμμετεχόντων διότι από κάποια χρονική στιγμή και μετά δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στην αφετηρία.
Σε περίπτωση που δεν ανήκει στη απλή πεζοπορία (περίπτωση Β2), προσδίδει επιπλέον βαθμό δυσκολίας (πέραν των βασικών κριτηρίων).
Οι διάρκεια – ώρες πορείας υπολογίζονται χωρίς στάσεις – διακοπές και έχουν υπολογισθεί για επίπεδο ορειβάτη – πεζοπόρου μέσων ικανοτήτων.

Β-9. Επιπλέον βαθμός δυσκολίας (+):
Σε περίπτωση που η διαδρομή, πέραν των ανωτέρω βασικών κριτηρίων, χαρακτηρίζεται από σύντομα δύσκολα περάσματα ή και μεγάλες κλίσεις εδάφους, στη βαθμολογία σημειώνεται το σύμβολο «+».

Β-10. Καιρικές συνθήκες:
Οι κατηγορίες για τις καιρικές συνθήκες είναι οι εξής:
α) δύσκολες καιρικές συνθήκες (γίνεται σχετική σημείωση δίπλα στον βαθμό δυσκολίας με το σύμβολο «!»): είναι οι καιρικές συνθήκες που χωρίς ειδικό εξοπλισμό (κατά περίπτωση), μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια ενός ατόμου ή μιας ομάδας.
β) επικίνδυνες καιρικές συνθήκες: είναι οι καιρικές συνθήκες που ανεξάρτητα από τον υπάρχοντα ή παρεχόμενο εξοπλισμό μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Σε αυτήν την περίπτωση αποτρέπεται κάθε μορφής δραστηριότητα – πεζοπορία – ανάβαση – διάσχιση.

Γ. Συμμετέχοντες:

Στις προγραμματισμένες δραστηριότητες λαμβάνουν μέρος μέλη του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών αλλά και μέλη άλλων αναγνωρισμένων από την ΕΟΟΑ συλλόγων, με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει προηγούμενη γνώση του παρόντος κανονισμού και τον έχουν αποδεχθεί ανεπιφύλακτα. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι και μόνο από την αυτόβουλη συμμετοχή των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες που καλύπτει ο παρόν κανονισμός (και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτού), τεκμαίρεται ότι έκαστος των συμμετεχόντων έχει λάβει προηγούμενη γνώση αυτού καθ’ οιονδήποτε τρόπο και τον αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό του.
Οι συμμετέχοντες έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που απαιτεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα καθώς και τις τυχόν απρόοπτες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν και, πλέον του υποχρεωτικού τον ειδικό εξοπλισμό εφ’ όσον απαιτείται.
Οφείλουν να υπακούουν στις οδηγίες και τις εντολές του αρχηγού, να μην απομακρύνονται από την ομάδα και γενικά να μην κάνουν ενέργειες που πιθανόν να δημιουργήσουν ανεπιθύμητες καταστάσεις τόσο στους ίδιους όσο και στους υπόλοιπους.

Δ. Αρχηγός ανάβασης – αποστολής:

Οφείλει να έχει τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία, να είναι γνώστης της διαδρομής που επιλέγει ή και κατά περίπτωση να συνεργάζεται με άτομα που έχουν ιδιαίτερη γνώση της περιοχής, προς τον σκοπό της ομαλής εξέλιξης της δραστηριότητας, της αντιμετώπιση τυχόν ιδιαιτεροτήτων της διαδρομής, αλλά και την ασφαλή πορεία και έκβαση αυτής.
Έχει την υποχρέωση να συντάσσει περιγραφή με τα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της, όπως επίσης να αναγράφει αναλυτικά και τον εξοπλισμό που απαιτείται. Την έγγραφη αυτή περιγραφή οφείλει να καταθέτει στην γραμματεία του συλλόγου το συντομότερο δυνατόν, καθ’ όσον βάσει αυτής θα δοθούν πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Ενδεικτικά τα βασικά στοιχεία αυτής είναι: ονομασία βουνού και ύψος, αφετηρία ανάβασης, υψομετρική διαφορά, βαθμός δυσκολίας, ώρες πορείας, σύντομη περιγραφή της διαδρομής και αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις τοπικές δυσκολίες που πρέπει να προσεχθούν, ειδικός εξοπλισμός κ.α.
Ορίζει κατ’ απόλυτη διακριτική του ευχέρεια τους βοηθούς της συγκεκριμένης δραστηριότητας και με γνώμονα βέβαια την αρτιότερη οργάνωση. Οι ορισθέντες κατά τα ανωτέρω βοηθοί δεν έχουν δικαίωμα να εγκαταλείψουν απροειδοποίητα και χωρίς σοβαρό λόγο την δραστηριότητα.
Έχει το απόλυτο δικαίωμα να αποκλείσει κάποιον που με βάσιμα στοιχεία πιστεύει ότι δεν πληροί τις ελάχιστες ή βασικές προϋποθέσεις, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις συνθήκες της συγκεκριμένης προγραμματισμένης δραστηριότητας και μπορεί να θέσει σε μεγάλη ταλαιπωρία ή ακόμα και σε κίνδυνο τον εαυτό του αλλά και τους υπόλοιπους.
Συντάσσει και υπογράφει το φύλλο παρατηρήσεων – υποδείξεων στο οποίο εκτός των άλλων οφείλει να αναφέρει και τους συμμετέχοντες που με απερίσκεπτες ενέργειες δημιούργησαν προβλήματα πάσης φύσεως. Κατόπιν των παρατηρήσεων – υποδείξεων που αναγράφονται ενυπόγραφο φύλλο, ο έφορος ορειβασίας υποχρεούται να επικοινωνήσει μαζί τους για διευκρινίσεις και συστάσεις. Σε περίπτωση κωλύματος ή στις περιπτώσεις που ο έφορος ήταν αρχηγός στην συγκεκριμένη δραστηριότητα τότε τον αντικαθιστά ο πρόεδρος του συλλόγου, προς τον σκοπό αυτόν.

Ε. Μέριμνα – υποχρεώσεις συλλόγου & γραμματείας:

Ο σύλλογος, πέραν από τις σχολές που διοργανώνει, οφείλει να φροντίζει για την όσον το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση και κατάρτιση των μελών του με διαλέξεις, εξειδικευμένες ομιλίες κ.λ.π. πάνω σε θέματα που αφορούν το τμήμα.
Παρέχει τον εξοπλισμό που απαιτείται για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα και ο οποίος θα καθορίζεται κάθε φορά από τον αρχηγό.
Μεριμνά, όταν αυτό απαιτείται, για την υποχρεωτική ασφάλιση των μελών του τμήματος και γενικά των συμμετεχόντων σε προγραμματισμένη δραστηριότητα, έναντι κινδύνων που απορρέουν από αυτή.
Η γραμματεία του συλλόγου, έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της λίστας συμμετεχόντων στις προγραμματισμένες δραστηριότητες. Επίσης μεριμνά για την πληρότητα και τον έλεγχο των δηλώσεων συμμετοχής, αλλά και των ταμειακών ή άλλων εκκρεμοτήτων, σχετικών με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες, προς κάλυψη των λειτουργικών εξόδων κ.λ.π.
Τέλος φροντίζει για την ανάρτηση του παρόντος κανονισμού στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου ή και την παράδοση αυτού σε κάθε ενδιαφερόμενο ή συμμετέχοντα κατ’ απαίτησή αυτού.

ΣΤ. Εξοπλισμός:

ΣΤ-1.Υποχρεωτικός για όλες τις κατηγορίες:
1. Σακίδιο χωρητικότητας ανάλογα με την δραστηριότητα.(Ενδεικτικά για ημερήσιες αναβάσεις 40-50 λίτρα).
2. Φαρμακείο ατομικό
3. Φακός (προτείνεται κεφαλής) με εφεδρικές μπαταρίες
4. Νερό (1,5-2 λίτρα)
5. Αρβύλες
6. Σφυρίχτρα
7. Ρούχα ανάλογα με την εποχή και το υψόμετρο
8. Αδιάβροχο.
9. Σκούφο ή καπέλο και γάντια (ανάλογα με την εποχή και το υψόμετρο)
10. Τρόφιμα πλούσια σε ενέργεια και ζάχαρη (όλως ενδεικτικά, φρούτα, ξηροί καρποί, σοκολάτα κ.λ.π.)

ΣΤ-2. Προαιρετικός εξοπλισμός
Εξοπλισμός ανάλογα με τις συνθήκες και την εποχή: κραμπόν –πιολέ- γκέτες –μπατόν- αντίσκηνο μαγειρικά σκεύη κ.λ.π.

Ο παρόν κανονισμός είναι δεσμευτικός για το σύνολο των μελών του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών, τα οποία συμμετέχουν αυτόβουλα στις προγραμματισμένες δραστηριότητες που αφορούν την πεζοπορία και την ορειβασία. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών δύναται να μορφοποιεί, συμπληρώνει, τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό προκειμένου να τηρούνται τα εκάστοτε θεσμικά πλαίσια, οι απαιτήσεις των δραστηριοτήτων αυτών και να εξυπηρετείται με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο ο σκοπός και η αιτία του παρόντος.

Αχαρναί, Νοέμβριος 2012

0
ΈΝΔΥΣΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Εγγραφή μέλους στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Αχαρνών

Οδηγίες:
1. Αποστολή (Πατήστε για να την κατεβάσετε) Αίτηση εγγραφής μέλους (ταχυδρομικά, fax ή e-mail στις διευθύνσεις της αίτησης).

2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες σχετικής υψηλής ανάλυσης μεγέθους Ταυτότητας.

3. Τραπεζική κατάθεση ποσού 25€ 

στην ALPHA BANK: GR9401401780178002002001714 ή στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR8501710370006037040031122  για την ετήσια συνδρομή.

Να αναγράφετε στην αιτιολογία το Ονοματεπώνυμο του νέου μέλους. 

Παρακαλούμε τα έξοδα Τραπέζης να είναι του Αποστολέα.

4. Τηλεφώνημα στο γραφείο του συλλόγου για επιβεβαίωση λήψης στοιχείων.

Η Εγγραφή μπορεί να γίνει και στα γραφεία του Συλλόγου (Φιλαδελφείας 126, Αχαρναί) με μετρητά ή Χρέωση Κάρτας, καθώς επίσης και σε κάποια Εξόρμηση του Συλλόγου με μετρητά στον Αρχηγό της ανάβασης.

Θυμίζουμε ότι η συμμετοχή στις αναβάσεις είναι δυνατή μόνο στα μέλη του ΕΟΣ Αχαρνών ή στα μέλη άλλων Συλλόγων της Ε.Ο.Ο.Α.

Για επικοινωνία με τον Σύλλογο μπείτε εδώ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Κατεβάστε και συμπληρώστε την υπεύθυνη δήλωση.

ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Η σχολή ορειβασίας μέσου επιπέδου θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2019 με τις εκδηλώσεις της αναρρίχησης βράχου στο αλπικό πεδίο, θα συνεχιστεί το φθινόπωρο του 2019 και θα ολοκληρωθεί το χειμώνα του 2020 με τις εκδηλώσεις της αναρρίχησης στο μικτό πεδίο.

Η Σχολή είναι πιστοποιημένη από την ΕΟΟΑ και παρέχει τη σχετική βεβαίωση

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γιάννης Αποστόλου

Ο παγετώνας στην Ορειβασία

Άγγελος Ορφανάκος

Κατασκευή ρελέ στο αλπικό μικτό πεδίο

Δημήτριος Ζευγώλης

Εναλλακτική προσέγγιση Ορεινών Συγκροτημάτων στον Ευρωπαϊκό Χώρο με Χρήση Ορεινών Σιδηροδρόμων

Κωνσταντίνος Τζώρτζης

Προτεινόμενο περιεχόμενο kit πρώτων βοηθειών αρχηγών αναβάσεων

Τσεμπελίκος Χρήστος

GPS – Glopal Position System

Μουσείο

Ιδρύθηκε το 1977 από τον Ορειβατικό Σύλλογο Αχαρνών και εγκαινιάστηκε από την Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών, αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη, το 1982.

Με την δημιουργία της “Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών”, από μέλη του ΕΟΣΑ, έγινε παραχώρηση ολόκληρου του Μουσείου με 5.000 περίπου εκθέματα (αρχαία και νεότερα).

Σήμερα το Μουσείο λειτουργεί αυτόνομα και έχει στην κατοχή του 12.000 περίπου πολύτιμα εκθέματα. Το κύριο πρόβλημά του είναι η μεγάλη στενότητα χώρου που αντιμετωπίζει, αφού τα εκθέματα είναι πολλά και ο χώρος μικρός.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του μουσείου της ΙΛΕΑ.