Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Αχαρνών

ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ

Εσωτερικός Κανονισμός Τμήματος Ορειβασίας

Α. Γενικοί κανόνες.

Στο τμήμα ορειβασίας ανήκουν όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες που αφορούν την πεζοπορία και την ορειβασία με ή χωρίς τη χρήση ειδικών-τεχνικών μέσων και εξοπλισμού.

Το ΔΣ του Συλλόγου είναι αρμόδιο αποκλειστικά για να αποφασίσει την κοστολόγηση ή μη κάποιας δράσης και το ύψος αυτής, αλλά και τον τρόπο καταβολής ή και χρηματοδότησης κατά περίπτωση.

 Η Γραμματεία του Συλλόγου (σε συνεργασία και με τον αρχηγό της δράσης) είναι αρμόδια για να διαμορφώνει, συντάσσει και τηρεί ενήμερη λίστα συμμετοχών για κάθε δράση.

Οι δράσεις του Συλλόγου, μέσω των αρμοδίων προσώπων, θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, στο περιοδικό ΚΟΡΦΕΣ και στα εκάστοτε ενεργά social media του Συλλόγου.

Β. Ορισμοί – Διακρίσεις.

Β.1. Προγραμματισμένη δραστηριότητα:

Είναι η δραστηριότητα που έχει σχεδιαστεί και προγραμματιστεί μόνο από το τμήμα ορειβασίας.

Απαιτούμενα βασικά χαρακτηριστικά είναι:

 • η τοποθεσία
 • η εκτιμώμενη διάρκεια πορείας
 • η απόσταση
 • η υψομετρική διαφορά
 • ο βαθμός δυσκολίας (βάσει των εκάστοτε εφαρμοστέων δεδομένων προσδιορισμού βαθμών δυσκολίας)
 • τυχόν ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις εξοπλισμού

Β.2. Απλή πεζοπορία:

Είναι η πιο απλή μορφή πεζοπορίας, διάρκειας μέχρι και τεσσάρων (4) ωρών και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες. Πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε περιβάλλον, με ομαλές συνθήκες εδάφους, δίχως απότομες υψομετρικές εναλλαγές και με ήπιες καιρικές συνθήκες. Αντίστοιχα και ο εξοπλισμός των συμμετεχόντων είναι στο πλαίσιο του βασικού για την ομαλή εξέλιξή της και την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

 Η συμμετοχή σε αυτού του επιπέδου και είδους πεζοπορίας είναι ανοιχτή για μεγαλύτερο εύρος ατόμων, τουλάχιστον όμως με στοιχειωδώς καλή φυσική κατάσταση και δίχως προβλήματα υγείας. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή ή ο αποκλεισμός συμμετεχόντων εναπόκειται στην απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρεια του αρχηγού).

Β.3. Ορεινή πεζοπορία:

Είναι η πεζοπορική διαδρομή διάρκειας άνω των τεσσάρων (4) ωρών, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε ορεινό περιβάλλον (σε υψόμετρο δηλαδή που υπερβαίνει τα 500 μ.), η ομαλότητα ή όχι του εδάφους δεν αποτελεί κριτήριο και πραγματοποιείται υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (εξαιρουμένων των συνθηκών που κρίνονται από τον αρχηγό ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συμμετεχόντων).

Υφίσταται ειδική διαβάθμιση δυσκολίας.

Απευθύνεται σε άτομα με πολύ καλή φυσική κατάσταση, κατάλληλο εξοπλισμό και εμπειρία σε αντίστοιχες δράσεις (είδους, απαιτήσεων κ.λπ.).

Β.4. Ανάβαση βαθμού δυσκολίας Α’:

Είναι η ανάβαση της οποίας η δυσκολία αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας – σπουδαιότητας:

 1. Υψομετρική διαφορά: 0 – 800 μέτρα.
 2. Έδαφος: μονοπάτια καλής βατότητας ή ομαλές πλαγιές.
 3. Διάρκεια: έως πέντε (5) ώρες.
 4. Καιρικές συνθήκες: ομαλές και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαμορφώνουν καταστάσεις, των οποίων η αντιμετώπιση επηρεάζει τα ως άνω κριτήρια.
 5. Εξοπλισμός: ο βασικός πεζοπορικός εξοπλισμός ανάλογα το πεδίο και τις καιρικές συνθήκες. Δεν απαιτείται η χρήση ειδικού εξοπλισμού (κραμπόν – πιολέ).

Β.5. Αναβάσεις βαθμού δυσκολίας Β’:

Είναι η ανάβαση της οποίας η δυσκολία αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας – σπουδαιότητας:

 1. Υψομετρική διαφορά: 801 – 1.200 μέτρα.
 2. Έδαφος: εντός ή εκτός μονοπατιού, με ή χωρίς δυσκολίες βατότητας
 3. Διάρκεια: έως οκτώ (8) ώρες
 4. Καιρικές συνθήκες: ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα είναι «επικίνδυνες» κατά απόλυτη κρίση του αρχηγού.
 5. Εξοπλισμός: ο βασικός πεζοπορικός εξοπλισμός ανάλογα το πεδίο και τις καιρικές συνθήκες. Δεν απαιτείται η χρήση ειδικού εξοπλισμού (κραμπόν – πιολέ).

Σημείωση: απαιτείται πολύ καλή φυσική κατάσταση του συμμετέχοντα και προηγούμενη εμπειρία.

Β.6. Αναβάσεις βαθμού δυσκολίας Γ’:

Είναι η ανάβαση της οποίας η δυσκολία αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας – σπουδαιότητας:

1α. Υψομετρική διαφορά: 1.201 και άνω.

1β. Ανεξαρτήτως υψομετρικής διαφοράς, ως ανάβαση Γ’ βαθμού δυσκολίας αξιολογείται και η απαιτητική χειμερινή ανάβαση.

 1. Έδαφος: δυσχέρειες βατότητας ή και τεχνικά περάσματα χαμηλού βαθμού δυσκολίας (σύμφωνα με την ισχύουσα κλίμακα διαβάθμισης). 3. Εξοπλισμός: πολύ καλές γνώσεις του απαιτούμενου κατά περίπτωση εξοπλισμού και εμπειρία στη χρήση χειμερινού εξοπλισμού (όλως ενδεικτικά αναφέρονται: κραμπόν, πιολέ, εξοπλισμός για ορειβατικό σκι κ.λπ.). 4. Διάρκεια: άνω των οκτώ (8) ωρών.
 2. 5. Καιρικές συνθήκες: ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα είναι «επικίνδυνες» κατά απόλυτη κρίση του αρχηγού.

Σημείωση: απαιτείται εξαιρετική φυσική κατάσταση του συμμετέχοντα, προηγούμενη εμπειρία και άριστη γνώση χρήσης του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Β.7. Αναβάσεις βαθμού δυσκολίας Δ’:

Είναι η ανάβαση της οποίας η δυσκολία αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας – σπουδαιότητας:

 1. Εξοπλισμός: πολύ καλές γνώσεις, κυρίως στη χρήση κραμπόν και πιολέ και εν γένει ορειβατικού ή και χειμερινού εξοπλισμού κατά περίπτωση.
 2. Εμπειρία: πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώσεις αναρρίχησης.
 3. Έδαφος: ανεξαρτήτως εδάφους ή κατάστασης εδάφους.
 4. Υψομετρική διαφορά: αδιάφορο

Σημείωση: ανάβαση με αμιγώς αναρριχητικά σημεία.

Β.8. Διάσχιση:

Είναι το είδος της δραστηριότητας που η αφετηρία είναι διαφορετική από τον τερματισμό. Κατά κανόνα απαιτεί περισσότερη αυτογνωσία σε σχέση με τις δυνατότητες των συμμετεχόντων διότι από κάποια χρονική στιγμή και μετά δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στην αφετηρία.

Σε περίπτωση που δεν ανήκει στη απλή πεζοπορία (περίπτωση Β2), προσδίδει επιπλέον βαθμό δυσκολίας (πέραν των βασικών κριτηρίων). Οι διάρκεια – ώρες πορείας υπολογίζονται χωρίς στάσεις – διακοπές και έχουν υπολογισθεί για επίπεδο ορειβάτη – πεζοπόρου μέσων ικανοτήτων.

Β.9. Επιπλέον ειδικός βαθμός δυσκολίας (+):

Σε περίπτωση που η διαδρομή, πέραν των ανωτέρω βασικών κριτηρίων, χαρακτηρίζεται από σύντομα δύσκολα περάσματα ή και μεγάλες κλίσεις εδάφους, στη βαθμολογία σημειώνεται το σύμβολο «+».

 Η χρήση του συμβόλου αυτού εξυπηρετεί τον προσδιορισμό του βαθμού δυσκολίας όταν οι ιδιαιτερότητες στα χαρακτηριστικά της δράσης, είναι τέτοιες που δεν ανταποκρίνονται στα βασικά στοιχεία κατά τα ανωτέρω, αλλά δεν απαιτούν και την αλλαγή βαθμίδας.

Β.10. Καιρικές συνθήκες:

Οι κατηγορίες για τις καιρικές συνθήκες είναι οι εξής:

α) δύσκολες καιρικές συνθήκες (γίνεται σχετική σημείωση δίπλα στον βαθμό δυσκολίας με το σύμβολο «!»): είναι οι καιρικές συνθήκες που χωρίς ειδικό εξοπλισμό (κατά περίπτωση), μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια ενός ατόμου ή μιας ομάδας.

β) επικίνδυνες καιρικές συνθήκες: είναι οι καιρικές συνθήκες που ανεξάρτητα από τον υπάρχοντα ή παρεχόμενο εξοπλισμό μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Σε αυτήν την περίπτωση αποτρέπεται κάθε μορφής δραστηριότητα – πεζοπορία – ανάβαση – διάσχιση.

Γ. Συμμετέχοντες:

Στις προγραμματισμένες δραστηριότητες λαμβάνουν μέρος μέλη του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών αλλά και μέλη άλλων αναγνωρισμένων από την ΕΟΟΑ συλλόγων (με βεβαίωση μέλους από τον σύλλογο ή αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση), με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει προηγούμενη γνώση του παρόντος κανονισμού και τον έχουν αποδεχθεί ανεπιφύλακτα. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι και μόνο από την αυτόβουλη συμμετοχή των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες που καλύπτει ο παρόν κανονισμός (και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτού), τεκμαίρεται ότι έκαστος των συμμετεχόντων έχει λάβει προηγούμενη γνώση αυτού καθ’ οιονδήποτε τρόπο και τον αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό του.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν ότι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που απαιτεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα καθώς και τις τυχόν απρόοπτες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν και, πλέον του υποχρεωτικού τον ειδικό εξοπλισμό εφ’ όσον απαιτείται. Οφείλουν να υπακούουν στις οδηγίες και τις εντολές του αρχηγού, να μην απομακρύνονται από την ομάδα και γενικά να μην κάνουν ενέργειες που πιθανόν να δημιουργήσουν ανεπιθύμητες καταστάσεις τόσο στους ίδιους όσο και στους υπόλοιπους.

 Δ. Αρχηγός ανάβασης – αποστολής:

Οφείλει να έχει τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία, να είναι γνώστης της διαδρομής ή και κατά περίπτωση να συνεργάζεται με άτομα που έχουν ιδιαίτερη γνώση της περιοχής, προς τον σκοπό της ομαλής εξέλιξης της δραστηριότητας, της αντιμετώπιση τυχόν ιδιαιτεροτήτων της διαδρομής, αλλά και την ασφαλή πορεία και έκβαση αυτής.

Έχει την υποχρέωση να συντάσσει περιγραφή με τα κατ’ ελάχιστον βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της, όπως επίσης να αναγράφει αναλυτικά και τον εξοπλισμό που απαιτείται. Την έγγραφη αυτή περιγραφή οφείλει να καταθέτει στην γραμματεία του συλλόγου το συντομότερο δυνατόν, καθ’ όσον βάσει αυτής θα δοθούν πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν και θα δημοσιοποιηθεί η δραστηριότητα. Ενδεικτικά τα βασικά στοιχεία αυτής είναι: ονομασία βουνού/διαδρομής και ύψος, αφετηρία ανάβασης, υψομετρική διαφορά, βαθμός δυσκολίας, ώρες πορείας, σύντομη περιγραφή της διαδρομής και αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις τοπικές δυσκολίες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν, ειδικός εξοπλισμός κ.ά. Επίσης ορίζει κατ’ απόλυτη διακριτική του ευχέρεια τους βοηθούς της συγκεκριμένης δραστηριότητας και με γνώμονα βέβαια την αρτιότερη οργάνωση. Οι ορισθέντες κατά τα ανωτέρω βοηθοί δεν έχουν δικαίωμα να εγκαταλείψουν απροειδοποίητα και χωρίς σοβαρό λόγο τη δραστηριότητα. Έχει το απόλυτο δικαίωμα να αποκλείσει κάποιον που με βάσιμα στοιχεία πιστεύει ότι δεν πληροί τις ελάχιστες ή βασικές προϋποθέσεις (υγείας, φυσικής κατάστασης, εξοπλισμού, συμπεριφοράς), προκειμένου να ανταπεξέλθει στις συνθήκες της συγκεκριμένης προγραμματισμένης δραστηριότητας και μπορεί να θέσει σε μεγάλη ταλαιπωρία ή ακόμα και σε κίνδυνο τον εαυτό του αλλά και τους υπόλοιπους.

Συντάσσει και υπογράφει το φύλλο παρατηρήσεων – υποδείξεων στο οποίο εκτός των άλλων οφείλει να αναφέρει και τους συμμετέχοντες που με απερίσκεπτες ενέργειες δημιούργησαν προβλήματα πάσης φύσεως. Κατόπιν των παρατηρήσεων – υποδείξεων που αναγράφονται ενυπόγραφο φύλλο, ο/οι Έφορος/οι Ορειβασίας υποχρεούται/νται να επικοινωνήσει/σουν μαζί τους για διευκρινίσεις και συστάσεις.

Ε. Μέριμνα – υποχρεώσεις συλλόγου & γραμματείας:

Ο σύλλογος, πέραν από τις σχολές που διοργανώνει, οφείλει να φροντίζει για την όσον το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση και κατάρτιση των μελών του με διαλέξεις, εξειδικευμένες ομιλίες κ.λπ. σε θέματα που αφορούν το τμήμα.

Μεριμνά, όταν αυτό απαιτείται, για την υποχρεωτική ασφάλιση των μελών του τμήματος και γενικά των συμμετεχόντων σε προγραμματισμένη δραστηριότητα, έναντι κινδύνων που απορρέουν από αυτή.

Η γραμματεία του συλλόγου έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και διαρκή ενημέρωση της λίστας συμμετεχόντων στις προγραμματισμένες δραστηριότητες. Επίσης μεριμνά για την πληρότητα και τον έλεγχο των δηλώσεων συμμετοχής, αλλά και των ταμειακών ή άλλων εκκρεμοτήτων, σχετικών με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες, προς κάλυψη των λειτουργικών εξόδων κ.λπ.

Φροντίζει για την ανάρτηση του παρόντος κανονισμού στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου ή και την παράδοση αυτού σε κάθε ενδιαφερόμενο ή συμμετέχοντα κατ’ απαίτησή αυτού.

ΣΤ. Εξοπλισμός:

 ΣΤ.1.Υποχρεωτικός για όλες τις κατηγορίες:

Σακίδιο χωρητικότητας ανάλογα με την δραστηριότητα (ενδεικτικά για ημερήσιες αναβάσεις 35-45 λίτρα)

 1. Ορειβατικός ρουχισμός (ανάλογα με την εποχή, την τοποθεσία και τη δραστηριότητα)
 2. Πεζοπορικά μποτάκια
 3. Δοχεία με νερό (ανάλογα την πεζοπορία)
 4. Μπατόν
 5. Ατομικό φαρμακείο, αλουμινοκουβέρτα
 6. Φακός κεφαλής & εφεδρικές μπαταρίες
 7. Σκούφος ή καπέλο, γυαλιά ηλίου, γάντια (ανάλογα με την εποχή και το υψόμετρο). Γενική προστασία από τον ήλιο
 8. Σφυρίχτρα
 9. Τρόφιμα πλούσια σε ενέργεια και ζάχαρη (όλως ενδεικτικά energy bars, φρούτα, ξηροί καρποί, σοκολάτα κ.λπ.)
 10. Σακούλες σκουπιδιών
 

ΣΤ.2. Προαιρετικός εξοπλισμός:

Εξοπλισμός ανάλογα με τις συνθήκες και την εποχή: κραμπόν, πιολέ, μποντριέ, κράνος, γκέτες, ιμάντες, σχοινιά, αντίσκηνο, φτυάρι, μαγειρικά σκεύη κ.λπ.

Ο παρόν κανονισμός είναι δεσμευτικός για το σύνολο των μελών του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών, τα οποία συμμετέχουν αυτόβουλα στις προγραμματισμένες δραστηριότητες που αφορούν την πεζοπορία και την ορειβασία. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών δύναται να μορφοποιεί, συμπληρώνει, τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό προκειμένου να τηρούνται τα εκάστοτε θεσμικά πλαίσια, οι απαιτήσεις των δραστηριοτήτων αυτών και να εξυπηρετείται με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο ο σκοπός και η αιτία του παρόντος.

Αχαρναί, Οκτώβριος 2023

 

ΈΝΔΥΣΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Εγγραφή μέλους στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Αχαρνών

Οδηγίες:
1. Αποστολή (Πατήστε για να την κατεβάσετε) Αίτηση εγγραφής μέλους (ταχυδρομικά, fax ή e-mail στις διευθύνσεις της αίτησης).

2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες σχετικής υψηλής ανάλυσης μεγέθους Ταυτότητας.

3. Τραπεζική κατάθεση ποσού 25€ 

στην ALPHA BANK: GR9401401780178002002001714 ή στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR8501710370006037040031122  για την ετήσια συνδρομή.

Να αναγράφετε στην αιτιολογία το Ονοματεπώνυμο του νέου μέλους. 

Παρακαλούμε τα έξοδα Τραπέζης να είναι του Αποστολέα.

4. Τηλεφώνημα στο γραφείο του συλλόγου για επιβεβαίωση λήψης στοιχείων.

Η Εγγραφή μπορεί να γίνει και στα γραφεία του Συλλόγου (Φιλαδελφείας 126, Αχαρναί) με μετρητά ή Χρέωση Κάρτας, καθώς επίσης και σε κάποια Εξόρμηση του Συλλόγου με μετρητά στον Αρχηγό της ανάβασης.

Θυμίζουμε ότι η συμμετοχή στις αναβάσεις είναι δυνατή μόνο στα μέλη του ΕΟΣ Αχαρνών ή στα μέλη άλλων Συλλόγων της Ε.Ο.Ο.Α.

Για επικοινωνία με τον Σύλλογο μπείτε εδώ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Κατεβάστε και συμπληρώστε την υπεύθυνη δήλωση.

ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Η σχολή ορειβασίας μέσου επιπέδου θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2019 με τις εκδηλώσεις της αναρρίχησης βράχου στο αλπικό πεδίο, θα συνεχιστεί το φθινόπωρο του 2019 και θα ολοκληρωθεί το χειμώνα του 2020 με τις εκδηλώσεις της αναρρίχησης στο μικτό πεδίο.

Η Σχολή είναι πιστοποιημένη από την ΕΟΟΑ και παρέχει τη σχετική βεβαίωση

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γιάννης Αποστόλου

Ο παγετώνας στην Ορειβασία

Άγγελος Ορφανάκος

Κατασκευή ρελέ στο αλπικό μικτό πεδίο

Δημήτριος Ζευγώλης

Εναλλακτική προσέγγιση Ορεινών Συγκροτημάτων στον Ευρωπαϊκό Χώρο με Χρήση Ορεινών Σιδηροδρόμων

Κωνσταντίνος Τζώρτζης

Προτεινόμενο περιεχόμενο kit πρώτων βοηθειών αρχηγών αναβάσεων

Τσεμπελίκος Χρήστος

GPS – Glopal Position System

Μουσείο

Ιδρύθηκε το 1977 από τον Ορειβατικό Σύλλογο Αχαρνών και εγκαινιάστηκε από την Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών, αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη, το 1982.

Με την δημιουργία της “Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών”, από μέλη του ΕΟΣΑ, έγινε παραχώρηση ολόκληρου του Μουσείου με 5.000 περίπου εκθέματα (αρχαία και νεότερα).

Σήμερα το Μουσείο λειτουργεί αυτόνομα και έχει στην κατοχή του 12.000 περίπου πολύτιμα εκθέματα. Το κύριο πρόβλημά του είναι η μεγάλη στενότητα χώρου που αντιμετωπίζει, αφού τα εκθέματα είναι πολλά και ο χώρος μικρός.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του μουσείου της ΙΛΕΑ.